నా గుండెను తాకిన ఉత్తరం

తేది:May 25, 2011 వర్గం:వర్గీకరింపబడనివి రచన:చరసాల 4,442 views

గత సంవత్సరం మా అమ్మాయి 1st grade లో వుండగా తన టీచర్ report cardతో పాతే ఈ క్రింది ఉత్తరమూ జత చేసింది. ఇదెక్కడో ఈ అంత్ర్జాలంలో వుండే వుంటుంది.

పిల్లలకు మంచి మార్కులు రాలేదని వచ్చిన పొరుగింటి పిల్లలతో పోల్చిచూపి తము వేదనకు గురవుతూ తమ పిల్లలని కించపరచే తల్లిదండ్రులకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని, నాక్కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చదువువుకోవడానికి వీలుగా వుంటుందని బ్లాగులో పెట్టాలని ఏడాదిగా అనుకుంటున్నా. చివరికి ఇప్పుడు.

**********
Dear Mom & Dad,
Here is my report card. This report card is my teacher’s attempt to describe my actions and accomplishments at school during the past weeks. As you read the card, please remember that my teacher is describing someone near and dear to you, so please don’t get “uptight” if you see a blemish. I hope you will accept me as I am.

Remember that all children do not learn to walk and talk at the same age, nor do they learn math or reading at the same rate. Please do not compare me to my brothers, sisters or friends because I am unique to this world. Be realistic in setting my goals. I need to be challenged, but not to be pushed beyond my ability. I need to taste success and I need time to “smell the flowers” while I am still a child.

Please understand that my report card is a picture of me at school. It is a whole different world from the one at home. Can you imagine having 25 children my age at the dinner table tonight, or 200 children in our backyard playing? Don’t be surprised to find that I respond in a different manner at school.

My teacher knows me as I am in school. You know me as I am at home. The “real me” may be somewhere in between. When these two images are blended with sufficient understanding, acceptance, and love, I hope you will see an unique individual who can make you proud and bring you much happiness.

Love,
Pranathi